O nama

Nadležnosti

(Djelokrug Agencije):

Agencija je nadležna za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod:

a) nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima;
b) javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima;
c) članova uprave, ovlaštenih i drugih lica u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i privatnim preduzećima;
d) članova organa i drugih ovlaštenih lica u političkim partijama;
e) ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama.

(Nadležnosti Agencije):

a) izrada Strategije za borbu protiv korupcije, te izrada Akcionog plana za prevenciju korupcije;
b) koordinacija i nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana, te davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja;
c) koordiniranje rada javnih institucija u sprječavanju korupcije i sukoba interesa, te analiza pravosnažnih odluka nadležnih organa za procesuiranje sukoba interesa s ciljem sagledavanja pojava koruptivnog djelovanja, obavještavanje nadležnih institucija o zatečenom stanju, kao i preduzimanje ostalih neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
d) praćenje sukoba interesa, davanje preporuka za strategiju upravljanja sukobom interesa u pojedinačnim slučajevima, te izdavanje smjernica za politiku upravljanja sukobom interesa u institucijama vlasti;
e) propisivanje jedinstvene metodologije za prikupljanje podataka o imovinskom stanju javnih službenika;
f) u koordinaciji s nadležnim organima, analiziranje dostavljenih podataka s ciljem utvrđivanja pojava koruptivnog djelovanja, te preduzimanje neophodnih mjera u skladu sa zakonom;
g) prikupljanje i analiziranje statističkih i drugih podataka, te informiranje svih relevantnih subjekata u Bosni i Hercegovini o rezultatima istraživanja;
h) postupanje po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja u skladu s važećim propisima;
i) koordinacija rada institucija s javnim ovlaštenjima u suzbijanju korupcije;
j) praćenje efekata sprovođenja zakona i podzakonskih akata čiji je cilj prevencija korupcije i davanje mišljenja i instrukcija o pitanju njihovog sprovođenja, iniciranje aktivnosti u vezi s izmjenama i dopunama postojećih zakonskih rješenja, i njihovo usklađivanje;
k) saradnja s domaćim naučnim i stručnim organizacijama, medijima i nevladinim organizacijama po pitanju prevencije korupcije;
l) saradnja s međunarodnim organizacijama, institucijama, inicijativama i tijelima;
m) uspostavljanje i vođenje baze podataka prikupljenih u skladu s ovim zakonom;
n) razvoj edukativnih programa po pitanju prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, te nadzor nad njihovim sprovođenjem;
o) javno publiciranje informacija o stanju korupcije;
p) informiranje nadležnih institucija i javnosti o obavezama po osnovu međunarodnih pravnih akata, te davanje preporuka za njihovu realizaciju u vezi s prevencijom korupcije;
r) propisivanje jedinstvene metodologije i smjernica za izradu planova integriteta i pružanje pomoći svim javnim institucijama u njihovoj realizaciji;
s) i drugi poslovi u vezi s prevencijom korupcije.

Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću