Saopštenja za javnost

Na preporuku APIK-a: U BiH formirano osam tijela za sprječavanje korupcije

26.5.2016

Kao rezultat aktivnosti i preporuka APIK-a, do sada je na različitim nivoima vlasti u BiH formirano osam tijela za sprječavanje korupcije, doneseno je šest strategija, dok su dvije u fazi nacrta, te je doneseno pet pratećih akcionih planova

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), krajem prošle godine, uputila je preporuke svim nivoima vlasti u BiH u vezi sa potrebom za formiranje tijela za sprječavanje korupcije i izradom strateških dokumenata.

Kao rezultat aktivnosti i preporuka APIK-a, do sada je na različitim nivoima vlasti u BiH formirano osam tijela za sprječavanje korupcije, doneseno je šest strategija, dok su dvije u fazi nacrta,  te je doneseno pet pratećih akcionih planova. 

Tijela za sprječavanje korupcije do sada su formirana na državnom nivou, nivou Republike Srpske (RS) i Federacije BiH (FBiH), Kantona Sarajevo (KS), Unsko-sanskog kantona (USK), Bosansko-podrinjskog kantona (BPK), Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Srednjobosanskog kantona (SBK). 

Vlastite strategije za borbu protiv korupcije donesene su na državnom nivou, na nivou RS, te na nivoima SBK, Kantona deset (Livno), Posavskog kantona i Tuzlanskog kantona, dok su na federalnom nivou i na nivou BPK u fazi nacrta. Akcioni planovi za realizaciju mjera iz strategija sačinjeni su na državnom nivou, na nivou RS, KS, TZ i Kantona deset.

APIK preduzima sve aktivnosti kako bi nivoi vlasti, koji još nisu formirali tijela za sprječavanje korupcije, to učinili što prije, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019. i pratećim Akcionim planom, te Zakonom o Agenciji.

Podsjećamo, Agencija je vođena ciljem jačanja borbe protiv korupcije, temeljem uočenog nedostatka sveobuhvatnog mehanizma koordinacije borbe protiv korupcije, ukazanom potrebom za određivanjem tijela za sprječavanje korupcije na svim nivoima vlasti u BiH, te realizacije obaveza razvijanja politike za prevenciju korupcije, dala preporuke da svi nivoi vlasti formiraju vlastita tijela za sprječavanje korupcije, izrade vlastite strateške dokumente u skladu sa općim principima utvrđenim u Državnoj strategiji za borbu protiv korupcije. 

Ove obaveze proizilaze iz sveukupnog angažmana BiH u vezi sa borbom protiv korupcije, što je i jedan od ciljeva iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina.

Obrazac i uputstvo za prijavu




Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću