Aktuelnosti
news

“Obrazovanje protiv korupcije”

27.10.2014

Seminar „Borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“  organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a koji implementira  Sveučilište/Univerzitet “ITC-Interlogos centar” iz Kiseljaka u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv, održan je 23. oktobra 2014. godine u Sarajevu.

news

Podzakonska akta o internom prijavljivanju korupcije

24.10.2014

Prema podacima koji su do sada dostavljeni Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  podzakonska akta koja propisuje Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine donijelo je  68  institucija Bosne i Hercegovine.

 

news

Aktivnosti institucija BiH na izradi planova integriteta

17.10.2014

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem što efikasnijeg provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti koordinira provedbu akcionih planova djelovanja, dok institucije Agenciju izvještavaju o provođenju mjera predviđenih akcionim planovima, najmanje jednom godišnje.

news

Aktivnosti na izradi planova borbe protiv korupcije

15.10.2014

Zaključno sa 30. septembrom 2014. godine Agencija je koordinirala  i pomogla proces  izrade  i donošenja planova borbe protiv korupcije u 68 institucija Bosne i Hercegovine.

news

Komunikacijska strategija Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 2014. - 2019. godina

15.10.2014

Komunikacijska strategija Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije odnosi se na period od pet godina (2014.-2019.) i ima primarni zadatak da pomogne razvoju komunikacijskih kapaciteta i praksi Agencije,  i tako doprinese etabliranju Agencije kao agencije koja je u stanju uspostaviti stalnu i produktivnu interakciju sa drugim relevantnim agencijama i zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima u BiH i inostranstvu.

news

8. sastanak Međuvladine radne grupe o povratu imovine UNODC-a/UNCAC-a

6.10.2014

 

Cilj konferencije je bio pregled aktivnosti koje se poduzimaju iz oblasti zamrzavanja, zapljene i konfiskacije nelegalno stečene imovine, upoznavanje sa politikama i strategijama, razmjena informacija i dobre prakse, kao i identifikacija područja u kojima je potrebno poboljšati saradnju, te davanje preporuka za nastavak aktivnosti na tom polju.

Najave događaja
Prijavite...