Aktuelnosti
news

Aktivnosti institucija BiH na izradi planova integriteta

17.10.2014

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem što efikasnijeg provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti koordinira provedbu akcionih planova djelovanja, dok institucije Agenciju izvještavaju o provođenju mjera predviđenih akcionim planovima, najmanje jednom godišnje.

news

Aktivnosti na izradi planova borbe protiv korupcije

15.10.2014

Zaključno sa 30. septembrom 2014. godine Agencija je koordinirala  i pomogla proces  izrade  i donošenja planova borbe protiv korupcije u 68 institucija Bosne i Hercegovine.

news

Komunikacijska strategija Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 2014. - 2019. godina

15.10.2014

Komunikacijska strategija Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije odnosi se na period od pet godina (2014.-2019.) i ima primarni zadatak da pomogne razvoju komunikacijskih kapaciteta i praksi Agencije,  i tako doprinese etabliranju Agencije kao agencije koja je u stanju uspostaviti stalnu i produktivnu interakciju sa drugim relevantnim agencijama i zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima u BiH i inostranstvu.

news

8. sastanak Međuvladine radne grupe o povratu imovine UNODC-a/UNCAC-a

6.10.2014

 

Cilj konferencije je bio pregled aktivnosti koje se poduzimaju iz oblasti zamrzavanja, zapljene i konfiskacije nelegalno stečene imovine, upoznavanje sa politikama i strategijama, razmjena informacija i dobre prakse, kao i identifikacija područja u kojima je potrebno poboljšati saradnju, te davanje preporuka za nastavak aktivnosti na tom polju.

news

5. sastanak Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije UNODC-a/UNCAC-a

3.10.2014

Dominantne teme 5. sastanka Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije su bile:

-  mandat organa za borbu protiv korupcije;

-  zakonodavne i administrativne mjere u javnom sektoru;

- finansiranje političkih stranaka.

news

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije javno je pohvaljena za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim propisima i savjesno raspolaganje budžetskim sredstvima

17.9.2014

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na 41. sjednici održanoj 10.09.2014. godine, povodom rasprave o izvještajima kancelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finasijskog poslovanja  institucija BiH, usvojio zaključak kojim se  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije javno pohvaljuje za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim propisima i savjesno raspolaganje budžetskim sredstvima.

Najave događaja
Prijavite...